E-faktury

1. Regulamin korzystania z faktur elektronicznych wystawianych przez AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

2. Regulamin korzystania z faktur elektronicznych wystawianych przez AVARGRAF Sp. z o.o.

 

 

Regulamin korzystania z faktur elektronicznych wystawianych przez AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej przez Klientów Avargraf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej jako: Avargraf).
 2. Pod pojęciem „Klient” rozumie się w niniejszym Regulaminie kontrahentów Avargraf, którzy wyrażą w formie wskazanej w Załączniku do niniejszego Regulaminu wolę otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
 3. Każdy Klient korzystający z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem formularza „Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej” oraz przestrzegania jego postanowień.
 • 2. Warunki wystawiania faktur elektronicznych.
 1. Faktura elektroniczna jest to faktura wystawiona i udostępniona klientowi przez Avargraf w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i jej aktów wykonawczych.
 2. Przesłanie na podany przed odbiorcę faktury adres email faktury wystawionej w formie elektronicznej, zgodnie z ww. przepisami (faktura elektroniczna) jest równoważne z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej, a przesłana faktura stanowi dokument księgowy.
 3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych jest:
 4. złożenie przez Klienta do Avargraf formularza „Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej” podpisanego przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Klienta,
 5. podanie na wyżej wymienionym formularzu adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury elektroniczne ze skutkiem ich doręczenia jak faktur wystawianych w formie papierowej.
 6. Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą, gdy wiadomość zawierająca fakturę elektroniczną w załączniku zostanie przesłana skutecznie na adres email.
 7. Klient zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania otrzymania wiadomości email z załączoną fakturą ilekroć Avargraf jako nadawca emaila tego zażąda przy wysłaniu tegoż emaila.
 8. Oświadczenie Klienta o akceptacji faktur w formie elektronicznej nie pozbawia Avargraf prawa do wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej w przypadkach przewidzianych przez prawo.
 9. Avargraf rozpocznie wystawianie faktur elektronicznych nie wcześniej niż w następnym dniu po otrzymaniu podpisanego formularza akceptacji oraz będzie je wystawiać nie dłużej niż do dnia otrzymania oświadczenia o wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej.
 • 3. Zmiany adresu e-mail i rezygnacja.
 1. Zmiany adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury elektroniczne można dokonać pisemnie, ale najpóźniej do dnia wystawienia i przesłania poszczególnych faktur.
 2. W przypadku braku powiadomienia Avargraf o zmianie adresu e-mail, faktury elektroniczne uważa się za skutecznie doręczone po ich przesłaniu na ostatni podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Rezygnacji z możliwości wystawiania i otrzymywania faktur elektronicznych można dokonać w formie pisemnej po przesłaniu stosownego oświadczenia na adres pocztowy Avargraf.
 • 4. Warunki odbierania faktur elektronicznych.
 1. Klienci Avargraf mają prawo do korzystania z uproszczonego (elektronicznego) sposobu wystawiania i odbioru faktur pod warunkiem, że będą się stosowali do zasad wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klienci Avargraf zgodnie z niniejszym Regulaminem podpisując Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej zobowiązują się przy odbiorze towaru dostarczanego przez Avargraf do zachowania następujących reguł potwierdzania jego odbioru:
 3. W przypadku odbioru w magazynie Avargraf zobowiązują się do przekazania osobie odbierającej towar w imieniu Klienta pełnomocnictwa do potwierdzenia jego odbioru na dokumencie WZ. W takim przypadku podpis na dokumencie WZ złożony przez osobę upoważnioną przez Klienta Avargraf i Klient uznają za równoważny z „zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem” w rozumieniu przepisów postępowania cywilnego;
 4. W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem spedytora, kuriera itp. podmiotów świadczących usługi przewozu towarów Klient zobowiązuje się do podpisania w jego imieniu przez upoważnioną do tego osobę dokumentu potwierdzającego jego odbiór tj. dokumentu WZ przesłanego Klientowi przez Avargraf. Powyższy dokument Avargraf i Klient uznają za mający moc prawną jak wskazano w zdaniu drugim lit. a.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Avargraf zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Avargraf (https://www.avargraf.pl/e-faktury)
 2. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej i obowiązują dla wszystkich transakcji dokonywanych po tym dniu.

 

Regulamin korzystania z faktur elektronicznych wystawianych przez AVARGRAF Sp. z o.o.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej przez Klientów Avargraf Sp. z o.o. (dalej jako: Avargraf).
 2. Pod pojęciem „Klient” rozumie się w niniejszym Regulaminie kontrahentów Avargraf, którzy wyrażą w formie wskazanej w Załączniku do niniejszego Regulaminu wolę otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
 3. Każdy Klient korzystający z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem formularza „Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej” oraz przestrzegania jego postanowień.
 • 2. Warunki wystawiania faktur elektronicznych.
 1. Faktura elektroniczna jest to faktura wystawiona i udostępniona klientowi przez Avargraf w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i jej aktów wykonawczych.
 2. Przesłanie na podany przed odbiorcę faktury adres email faktury wystawionej w formie elektronicznej, zgodnie z ww. przepisami (faktura elektroniczna) jest równoważne z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej, a przesłana faktura stanowi dokument księgowy.
 3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych jest:
 4. złożenie przez Klienta do Avargraf formularza „Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej” podpisanego przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Klienta,
 5. podanie na wyżej wymienionym formularzu adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury elektroniczne ze skutkiem ich doręczenia jak faktur wystawianych w formie papierowej.
 6. Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą, gdy wiadomość zawierająca fakturę elektroniczną w załączniku zostanie przesłana skutecznie na adres email.
 7. Klient zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania otrzymania wiadomości email z załączoną fakturą ilekroć Avargraf jako nadawca emaila tego zażąda przy wysłaniu tegoż emaila.
 8. Oświadczenie Klienta o akceptacji faktur w formie elektronicznej nie pozbawia Avargraf prawa do wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej w przypadkach przewidzianych przez prawo.
 9. Avargraf rozpocznie wystawianie faktur elektronicznych nie wcześniej niż w następnym dniu po otrzymaniu podpisanego formularza akceptacji oraz będzie je wystawiać nie dłużej niż do dnia otrzymania oświadczenia o wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej.
 • 3. Zmiany adresu e-mail i rezygnacja.
 1. Zmiany adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury elektroniczne można dokonać pisemnie, ale najpóźniej do dnia wystawienia i przesłania poszczególnych faktur.
 2. W przypadku braku powiadomienia Avargraf o zmianie adresu e-mail, faktury elektroniczne uważa się za skutecznie doręczone po ich przesłaniu na ostatni podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Rezygnacji z możliwości wystawiania i otrzymywania faktur elektronicznych można dokonać w formie pisemnej po przesłaniu stosownego oświadczenia na adres pocztowy Avargraf.
 • 4. Warunki odbierania faktur elektronicznych.
 1. Klienci Avargraf mają prawo do korzystania z uproszczonego (elektronicznego) sposobu wystawiania i odbioru faktur pod warunkiem, że będą się stosowali do zasad wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klienci Avargraf zgodnie z niniejszym Regulaminem podpisując Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej zobowiązują się przy odbiorze towaru dostarczanego przez Avargraf do zachowania następujących reguł potwierdzania jego odbioru:
 3. W przypadku odbioru w magazynie Avargraf zobowiązują się do przekazania osobie odbierającej towar w imieniu Klienta pełnomocnictwa do potwierdzenia jego odbioru na dokumencie WZ. W takim przypadku podpis na dokumencie WZ złożony przez osobę upoważnioną przez Klienta Avargraf i Klient uznają za równoważny z „zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem” w rozumieniu przepisów postępowania cywilnego;
 4. W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem spedytora, kuriera itp. podmiotów świadczących usługi przewozu towarów Klient zobowiązuje się do podpisania w jego imieniu przez upoważnioną do tego osobę dokumentu potwierdzającego jego odbiór tj. dokumentu WZ przesłanego Klientowi przez Avargraf. Powyższy dokument Avargraf i Klient uznają za mający moc prawną jak wskazano w zdaniu drugim lit. a.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Avargraf zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Avargraf (https://www.avargraf.pl/e-faktury)
 2. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej i obowiązują dla wszystkich transakcji dokonywanych po tym dniu.