Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby nasi pracownicy kontaktowali się z Państwem w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie Państwo życzą.
Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. Respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dało ono obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. i są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

Zaprszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Spis Treści:

1) Klauzula informacyjna dla kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów
2) Klauzula informacyjna dla użytkowników usługi Newsletter
3) Klauzula informacyjna dla osób wypełniających formularz kontaktowy
4) Polityka Cookies
5) Szczegółowa informacja o administratorze danych osobowych na potrzeby korzystania z plików cookies

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że spółki AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres obu: ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa jako współadministratorzy przetwarzają informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych zgodnie z RODO są:
  1. AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000635727, REGON: 36536361300000, NIP: 9512418629
  2. AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000068417, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, NIP: 5260304366, REGON: 006375072, 
  3. dalej nazywani Administratorem.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 331 33 33 adresem e-mail avargraf@avargraf.pl lub na adres do korespondencji: ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa.
 3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
  3. dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy; 
  4. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
  2. przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. 
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy. 
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników usługi Newsletter

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) są:
  1. AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000635727, REGON: 36536361300000, NIP: 9512418629
  2. AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000068417, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, NIP: 5260304366, REGON: 006375072, 
  3. dalej nazywani Administratorem.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 331 33 33 adresem e-mail avargraf@avargraf.pl lub na adres do korespondencji: ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera;
  2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom partnerskim, dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  1. obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera (do czasu jej cofnięcia);
  2. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, może Pani/Pan w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, w szczególności wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.
 11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób wypełniających formularz kontaktowy

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) są:
  1. AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000635727, REGON: 36536361300000, NIP: 9512418629
  2. AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000068417, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, NIP: 5260304366, REGON: 006375072, 
  3. dalej nazywani Administratorem.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 331 33 33 adresem e-mail avargraf@avargraf.pl lub na adres do korespondencji: ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Polityka Cookies

Niniejsza polityka ma na celu wyjaśnienie sposobów wykorzystania przez AVARGRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) – z plików cookies (tzw. ciasteczka), w związku z korzystaniem przez Panią/Pana (Operatora) z serwisu internetowego https://www.avargraf.pl 

I. CZYM SĄ I CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika W konsekwencji umożliwiają one identyfikację jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie preferencji Użytkownika i tym samym dostosowanie treści Serwisu do potrzeb Użytkowników.
Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikację osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Spółki z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie Ciasteczek nie ma ujemnego wpływu ani na oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownika, ani na jego sprzęt. Ciasteczka co do zasady zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

II. W JAKICH CELACH KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane w serwisie ciasteczka służą do realizacji funkcjonalności Serwisu, a dane w nich zawarte są wykorzystywane przede wszystkim do celów statystycznych, do analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowania treści serwisu do potrzeb i preferencji Użytkowników. Administrator korzysta z plików Cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 2. rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Klientowi tej samej reklamy;
 5. realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Samo przechowywanie Cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Kupującego.

III. JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTUJEMY

Serwis wykorzystuje:

 1. Bezwzględnie konieczne pliki Cookies, które są niezbędne do używania strony internetowej i jej podstawowych funkcjonalności. Dlatego też te ciasteczka nie mogą zostać wyłączone.
 2. Statystyczne pliki Cookies, które służą do sporządzania statystyk odnoszących się do stron serwisu internetowego. Dane zawarte w statystykach są danymi zagregowanymi i zanonimizowanymi tzn. tworzone są zestawienia danych dotyczące ogółu użytkowników (a nie poszczególnych użytkowników), z których usunięto wszelkie oznaczenia identyfikujące usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał usługobiorca.
 3. Reklamowe pliki Cookies. Te ciasteczka są niezbędne do oferowania Państwu promocji i ofert dopasowanych do Państwa potrzeb, jak również wyświetlania Państwu reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań.

W odniesieniu do kryterium czasu wykorzystania przez Serwis plików Cookies wskazujemy, że korzystamy z:

 1. Sesyjnych plików cookies: są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia stron serwisu lub wyłączenia urządzenia.
 2. Stałych plików cookies: są to pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików Cookies (maksymalnie przez czas 26 miesięcy od czasu ostatniej wizyty Użytkownika w serwisie) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; opuszczenie stron serwisu internetowego, wylogowanie się, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików Cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników serwisu.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki Cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem zaufanych serwisu partnerów np. Google.

IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo by informowano go, że pliki cookies wysyłane są na jego urządzenie (informacje powinny być zawarte w instrukcji lub pliku pomocy przeglądarki internetowej).

Mogą Państwo cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez serwis https://www.avargraf.pl poprzez usunięcie Ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Ostrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

V. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES
 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000635727, REGON: 36536361300000, NIP: 9512418629
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 331 33 33, adresem e-mail avargraf@avargraf.pl lub na adres do korespondencji: ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa.
 3. Państwa dane osobowe, w związku z korzystaniem z plików cookies, są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. dostosowania treści serwisu do preferencji Użytkownika,
  2. do celów statystycznych,
  3. poprawy wygody i funkcjonalności korzystania z serwisu,
  4. do analizy funkcjonalności naszego serwisu,
  5. prezentacji reklam w sposób uwzględniający Pani/Pana zainteresowania (indywidualizowanie przekazu reklamowego).
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, zaufanym partnerom biznesowym takim jak np. Google.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
  2. przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie plików Cookies przez administratora poprzez wyłączenie funkcjonalności przechowywania plików cookies serwisu https://www.avargraf.pl w Pani/Pana przeglądarce.
 9. Administrator podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosuje profilowanie w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana zgodą za pośrednictwem plików cookies.