Dni Otwarte APR Solutions 25-27 października

 

Poznaj apli­ka­to­ry ATHOS PLUS do dwu­stron­nej ta­śmy kle­jącej i ta­śmy zry­wa­jącej oraz no­wo­cze­sne kom­pak­to­we skle­jar­ki BOX PLUS. Na Dni Otwar­te mają zaszczyt zaprosić AVARGRAF i APR SOLUTIONS.

Pod­czas Dni Otwar­tych, które od­będą się w dniach 25–27 pa­ździer­ni­ka br. w War­sza­wie, fir­ma AVARGRAF – która jest wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem w Pol­sce wło­skie­go pro­du­cen­ta APR So­lu­tions SRL – za­pre­zen­tu­je w swo­jej sie­dzi­bie ma­szy­ny o wy­so­kim po­zio­mie za­awan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go.

Wśród pre­zen­to­wa­nych urządzeń będzie skła­dar­ko­-skle­jar­ka do pu­de­łek li­nio­wych BOX PLUS-1 za au­to­ma­tycz­nym po­daj­ni­kiem PLUS oraz sto­łem au­to­ma­tycz­ne­go zbie­ra­nia na wy­kła­da­niu oraz ATHOS PLUS – ma­szy­na do au­to­ma­tycz­ne­go na­kła­da­nia ka­żde­go ro­dza­ju ta­śmy dwu­stron­nej na różne podło­ża wy­po­sa­żo­na w au­to­ma­tycz­ny po­daj­nik PLUS i dwa apli­ka­to­ry ta­śmy.

Pre­zen­to­wa­na skła­dar­ko­-skle­jar­ka BOX PLUS-1 to ma­szy­na pra­cu­jąca w for­ma­cie 720 x 1020 mm, prze­zna­czo­na do skła­da­nia i skle­ja­nia pu­de­łek li­nio­wych , te­czek na do­ku­men­ty, ko­pert, pu­de­łek na DVD, in­ser­to­wa­nia kart, próbek i na­kła­da­nia ta­śmy dwu­stron­nej na pla­ka­ty, ba­ne­ry.

Ma­szy­ny ty­pu BOX bu­do­wa­ne są w kil­ku wer­sjach i znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w pro­duk­cji pu­de­łek, ko­pert ku­rier­skich, ko­pert na pły­ty DVD z jed­ną lub dwie­ma kie­sze­nia­mi, ko­pert np. na do­ku­men­ta­cję me­dycz­ną o spe­cjal­nych for­ma­tach. Po do­po­sa­że­niu w apli­ka­to­ry RAP lub RAP STRIP ma­szy­ny mo­gą być uży­te do na­kła­da­nia ta­śmy kle­jącej dwu­stron­nej lub ta­śmy zry­wa­jącą Te­ar Ta­pe.

Mak­sy­mal­nym for­mat we­jścio­wy to 720 x 1020 mm i gra­ma­tu­ra od 150 do 400 gra­m/m² po­zwa­la na bar­dzo różno­rod­ną pro­duk­cję. Ma­szy­ny pra­cu­ją z pręd­ko­ścią me­cha­nicz­ną do 120 m/min. Skła­da­ją się z sys­temu au­to­ma­tycz­ne­go po­da­wa­nia, ze­spo­łu nie­za­le­żnych ta­śm pro­wa­dzących, na których mo­żna zai nsta­lo­wać dy­s­ze do kle­je­nia oraz apli­ka­tor ta­śmy dwu­stron­nej, a ta­kże z sys­tem fal­co­wa­nia za po­mo­cą spe­cjal­nych pro­wad­nic. Ko­lej­ne istot­ne ele­men­ty wy­po­sa­że­nia to na­rzędzia skła­da­jące wraz z ko­ło­wy­mi urządze­nia­mi „Bru­co” o re­gu­lo­wa­nym do­ci­sku, sys­tem au­to­ma­tycz­ne­go zbie­ra­nia na wy­kła­da­niu. Ma­szy­ny ty­pu BOX ste­ro­wa­ne są przez PLC z 7-ca­lo­we­go ekra­nu do­ty­ko­we­go, a ru­cho­my elek­tro­pneu­ma­tycz­ny sys­tem Trip­per Pla­te umo­żli­wia zła­my­wa­nie pro­sto­pa­dłe. Ist­nie­je mo­żli­wo­ść za­in­sta­lo­wa­nia jed­ne­go lub dwóch apli­ka­to­rów ta­śmy dwu­stron­nej RAP, apli­ka­to­ra ta­śmy zry­wa­jącej RAP STRIP, in­ser­te­ra do au­to­ma­tycz­ne­go wrzu­ca­nia do­dat­ko­wych pro­duk­tów re­kla­mo­wych, mo­du­łu Ver­ti­go obra­ca­jące­go pro­dukt o 90º oraz sys­te­mu 3D, słu­żące­go do prze­kszta­łca­nia dwu­wy­mia­ro­we­go zgi­na­nia na trój­wy­mia­ro­we, co po­zwa­la na re­ali­za­cję np. te­czek na do­ku­men­ty, ko­pert i in­nych te­go ty­pu pro­duk­tów o znacz­nie po­wi­ęk­szo­nej po­jem­no­ści.

W cza­sie Dni Otwar­tych pre­zen­to­wa­na będzie rów­nież ma­szy­na ATHOS PLUS prze­zna­czo­na do na­kła­da­nia ta­śmy dwu­stron­nej, akry­lo­wej, pian­ko­wej, trans­fe­ro­wej, z PVC oraz ta­śmy zry­wa­jącej na ka­żdy ro­dzaj pa­pie­ru, kar­to­nu i tek­tu­ry fa­li­stej – for­mat pre­zen­to­wa­nej ma­szy­ny to 800 x 1000 mm. ATHOS PLUS to ma­szy­na opra­co­wa­na do na­kła­da­nia ta­śmy dwu­stron­nej oraz zry­wa­jącej w spo­sób zu­pe­łnie au­to­ma­tycz­ny dzi­ęki pod­ci­śnie­nio­we­mu po­daj­nikowi PLUS. Ma­szy­na jest wy­po­sa­żo­na ta­kże w po­daj­nik ręcz­ny, który po­zwa­la na pra­cę z pa­pie­rem o ni­skiej gra­ma­tu­rze od 80 gr/m2, opcjo­nal­nie ma­szy­nę mo­żna przedłu­żyć o stół au­to­ma­tycz­ne­go zbie­ra­nia pro­duk­tu. Pre­zen­to­wa­na ma­szy­na do­star­cza­na jest z dwo­ma różny­mi ro­dzajami po­daj­ników, aby w ka­żdej chwi­li móc wy­brać naj­lep­szy ro­dzaj po­da­wa­nia. P odaj­nik ręcz­ny, na­da­jący się do pra­cy z ma­te­ria­ła­mi o ni­skiej gra­ma­tu­rze, skom­pli­ko­wa­ny­mi wy­kro­ja­mi, ma­te­ria­ła­mi mo­gący­mi wy­twa­rzać po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne, a ta­kże z ma­ły­mi na­kła­dam pro­duk­tów wy­twa­rza­nych ręcz­nie oraz po­daj­nik PLUS, ci­ągły au­to­ma­tycz­ny po­daj­nik pod­ci­śnie­nio­wy, który zwi­ęk­sza wy­daj­no­ść, spra­wia­jąc, że pro­duk­cja jest bar­dziej eko­no­micz­na.

Pre­zen­to­wa­na na Dniach Otwar­tych ma­szy­na na­le­ży do gru­py pro­duk­tów ATHOS, które bu­do­wa­ne są w różnych wer­sjach for­ma­to­wych z po­da­wa­niem ręcz­nym i au­to­ma­tycz­nym, z za­sto­so­wa­niem jed­ne­go lub wi­ęcej apli­ka­to­rów RAP za­in­sta­lo­wa­nych na ta­śmie trans­por­to­wej. Ma­szy­ny ste­ro­wa­ne są sys­te­mem PLC z ekra­nu do­ty­ko­we­go oraz wy­po­sa­żo­ne w różne ro­dza­je wy­kła­da­nia, a ta­kże zbie­ra­nia pro­duk­tu, dzi­ęki które­mu ar­ku­sze ła­two się wy­rów­nu­ją. Za­sto­so­wa­nie to: pro­duk­cja pla­ka­tów, ko­pert, pocz­tówek, te­czek, me­tek, ra mek do zdjęć, pu­de­łek z po­li­pro­py­le­nu lub za­my­ka­nych na ta­śmę dwu­stron­ną, ka­len­da­rzy, te­czek re­kla­mo­wych, pu­de­łek z tek­tu­ry fa­listej, ka­ta­lo­gów z prób­ka­mi tka­nin oraz wie­lu in­nych. Ma­szy­ny pra­cu­ją na pa­pie­rze o gra­ma­tu­rze w za­kre­sie 80–800 gra­m/m²., a ta­kże tek­tu­rze fa­listej o fa­li A, B, C, E, F, N, EB, EF, oraz PVC, pla­sti­ku, akry­lu i drew­nie o gru­bo­ściach od 1 do 10 mm. Mak­sy­mal­na pręd­ko­ść tych urządzeń wy­no­si 70 m/min.

Pre­zen­to­wa­ne pod­czas Dni Otwar­tych ma­szy­ny ofe­ro­wa­ne są w atrak­cyj­nych kon­fi­gu­ra­cjach umo­żli­wia­jących dal­szą roz­bu­do­wę pod in­dy­wi­du­al­ne po­trze­by klien­ta. APR So­lu­tions ma am­bi­cje aby spro­stać ro­snącym ocze­ki­wa­niom ryn­ko­wym w za­kre­sie pro­duk­tów, które mo­gą być być re­ali­zo­wa­ne na bu­do­wa­nych ma­szy­nach, od­po­wia­da­jąc na wy­ma­ga­nia klien­tów. Ce­lem uzy­ska­nia do­dat­ko­wych in­for­ma­cji na te­mat Dni Otwar­tych pro­si­my o kon­takt z fir­mą Avar­graf. Za­in­te­re­so­wa­mi udzia­łem w pro­sze­ni są o wy­pe­łnie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go.

 

Serdecznie zapraszamy!