Suk­ces fir­my Avar­graf na tar­gach War­saw Pack 2019

In­no­wa­cyj­ne roz­wi­ąza­nia do pa­ko­wa­nia oraz świa­to­we pre­mie­ry ma­szyn APR So­lu­tions za­pre­zen­to­wa­ne przez fir­mę Avar­graf pod­czas Mi­ędzy­na­ro­do­wych Tar­gów Tech­ni­ki Pa­ko­wa­nia i Opa­ko­wań War­saw Pack 2019, spo­tka­ły się z nie­zwy­kle du­żym za­in­te­re­so­wa­niem od­wie­dza­jących. Avar­graf zo­stał rów­nież wy­różnio­ny na­gro­dą War­saw Pack za półau­to­ma­tycz­ną ma­szy­nę dla ryn­ku tek­tu­ry fa­li­stej i ma­te­ria­łów fo­rex – Ma­xi Athos 160 APR So­lu­tions.

 

„Bra­nża opa­ko­wa­nio­wa – mówi Sła­wo­mir Ku­gau­do, pre­zes fir­my Avar­graf – nie­ustan­nie po­szu­ku­je in­no­wa­cyj­nych roz­wi­ązań, które wpły­ną po­zy­tyw­nie na pro­ce­sy pro­duk­cji. Tar­gi War­saw Pack to jed­na z im­prez, pod­czas których mo­gli­śmy za­pre­zen­to­wać sze­ro­ką ga­mę ma­szyn de­dy­ko­wa­nych pro­duk­cji opa­ko­wań z na­szej ofer­ty. Wśród od­wie­dza­jących na­sze sto­isko by­li za­rów­no przed­sta­wi­cie­le dru­ka­rń jak rów­nież pro­du­cen­tów po­szu­ku­jących rozw iązań do pa­ko­wa­nia. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne przez nas ma­szy­ny spo­tka­ły się z ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem. Naj­wi­ęk­sze jed­nak bu­dzi­ły dwie świa­to­we pre­mie­ry urządzeń fir­my APR So­lu­tions, ja­kie mia­ły miej­sce pod­czas te­go wy­da­rze­nia. Cie­szy nas fakt, że dzi­ęki tak licz­nym spo­tka­niom pod­czas tar­gów mie­li­śmy oka­zję po­roz­ma­wiać z na­szy­mi go­śćmi za­rów­no o mo­żli­wo­ściach uspraw­nie­nia pro­duk­cji, a ta­kże o mo­żli­wo­ściach pre­zen­to­wa­nych przez nas ma­szyn. Za­owo­co­wa­ło to roz­po­częciem wie­lu roz­mów han­dlo­wych, do­ty­czących sprze­da­ży urządzeń z na­szej ofer­ty, dla­te­go swój udział w tej im­pre­zie oce­nia­my w ka­te­go­riach suk­ce­su”.

Pierw­sze z pre­mie­ro­wych roz­wi­ązań – półau­to­ma­tycz­na ma­szy­na Ma­xi Athos 160 – otrzy­ma­ło na­gro­dę tar­gów War­saw Pack. „Jest nam nie­zmier­nie mi­ło, że rów­nież ju­ry kon­kur­so­we do­ce­ni­ło to no­we urządze­nie, co świad­czy o je­go in­no­wa­cyj­no­ści – pod­kre­śla Sła­wo­mir Ku­gau­do. – Klien­ci z ko­lei zwra­ca­li uwa­gę na je­go sze­ro­kie mo­żli­wo­ści. Wie­lu z nich de­kla­ro­wa­ło chęć za­ku­pu ta­kiej ma­szy­ny”.

 

Ma­xi Athos 160 to półau­to­ma­tycz­ne urządze­nie (z ręcz­nym po­da­wa­niem) do au­to­ma­tycz­ne­go na­kła­da­nia ta­śmy dwu­stron­nej, zry­wa­jącej, ma­gne­tycz­nej, a ta­kże si­li­ko­no­wej na tek­tu­ry o sze­ro­ko­ści do 1600mm. Stan­dar­do­wo do­star­cza­ne jest z dwo­ma apli­ka­to­ra­mi RAP (le­wy i pra­wy) i sys­te­mem po­zy­cjo­no­wa­nia apli­ka­to­rów. Jak po­da­je pro­du­cent mo­żna w nim do­dat­ko­wo za­in­sta­lo­wać 4 ko­lej­ne apli­ka­to­ry ty­pu: RAP, RAP STRIP, R AP MAG oraz RAP SIL w różnych kon­fi­gu­ra­cjach.
Dru­gie z urządzeń, które mia­ło swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę na tar­gach War­saw Pack, to Ma­xi Box 160 – półau­to­ma­tycz­na skła­dar­ko­-skle­jar­ka za­pro­jek­to­wa­na dla ryn­ku tek­tu­ry fa­li­stej i ma­te­ria­łów fo­rex. Opra­co­wa­na zo­sta­ła z my­ślą o skła­da­niu i skle­ja­niu pu­de­łek li­nio­wych z jed­nym punk­tem kle­je­nia oraz do apli­ka­cji ta­śm. Jej za­le­tą – jak po­da­je do­staw­ca – jest bez­na­rzędzio­wa szyb­ka zmia­na for­ma­tów i mo­żli­wo­ść pra­cy dwu­stru­mie­nio­wej. Ma­szy­na po­sia­da ręcz­ny po­daj­nik i stół wy­kła­da­nia o du­żym for­ma­cie aż do 1600 x 2000 mm.

Nie mniej­szym za­in­te­re­so­wa­niem go­ści tar­go­wych cie­szy­ła się ta­kże ban­de­ro­low­ni­ca Band Tech mo­del XT – 32 B, za­pro­jek­to­wa­na z my­ślą o ban­de­ro­lo­wa­niu różno­rod­nych ma­te­ria­łów i pro­duk­tów. Pro­ces ten od­by­wa się tu przy uży­ciu ban­de­ro­li pa­pie­ro­wej, jed­no­stron­nie po­wle­ka­nej lub wy­ko­na­nej z fo­lii po­li­pro­py­le­no­wej (PP). Jak pod­kre­śla fir­ma Avar­graf, urządze­nie ofe­ru­je wszech­stron­ne za­sto­so­wa­nia i kom­pak­to­wą bu­do­wę, za­pew­nia­jąc w tym sa­mym cza­sie nie­za­wod­ną i do­kład­ną pra­cę przy zgrze­wa­niu ban­de­ro­li pa­pie­ro­wych po­wle­czo­nych lub po­li­pro­py­le­no­wych. Pro­du­cent wska­zu­je przy tym na wy­różnia­jące ją ce­chy: wy­so­ką nie­za­wod­no­ść i wie­lo­stron­ne mo­żli­wo­ści za­sto­so­wa­nia przy kon­ku­ren­cyj­nej ce­nie, cze­go odzwier­cie­dle­niem jest – jak pod­kre­śla Avar­graf – licz­ba sprze­da­nych pod­czas tar­gów War­saw Pack eg­zem­pla­rzy te­go urządze­nia.

Fir­ma oprócz no­wo­ści za­pre­zen­to­wa­ła ta­kże na swo­im sto­isku skła­dar­ko­-skle­jar­kę fir­my APR So­lu­tions – Box Plus 2, prze­zna­czo­ną do skła­da­nia i skle­ja­nia pu­de­łek li­nio­wych oraz pu­de­łek z dnem au­to­ma­tycz­nym, te­czek na do­ku­men­ty, ko­pert ku­rier­skich, pu­de­łek na DVD, a ta­kże do in­ser­to­wa­nia kart, próbek i na­kła­da­nia ta­śmy dwu­stron­nej na pla­ka­ty.

 

Wśród pre­zen­to­wa­nych ma­szyn zna­la­zła się rów­nież cie­sząca się nie­zmien­ną – jak po­da­je Avar­graf – po­pu­lar­no­ścią au­to­ma­tycz­na bi­gów­ka li­stwo­wa Bac­ciot­ti­ni DG Li­ne 8000, de­dy­ko­wa­na klien­tom, którzy chcą bi­go­wać i per­fo­ro­wać półfor­ma­to­we ar­ku­sze o gra­ma­tu­rze do 400 g/m2.

„Dzi­ęku­je­my wszyst­kim go­ściom, którzy od­wie­dzi­li na­sze sto­isko pod­czas tar­gów War­saw Pack 2019. By­ło nam nie­zmier­nie mi­ło spo­tkać się z Pa­ństwem i móc przed­sta­wić naj­now­sze roz­wi­ąza­nia do pro­duk­cji opa­ko­wań z na­szej ofer­ty. Cie­szy­my się, że mo­gli­śmy być rów­nież Pa­ństwa do­rad­cą – w na­szej ofer­cie znaj­du­je się bo­wiem wie­le ma­szyn uspraw­nia­jących pro­duk­cję opa­ko­wań, a ze­spół do­świad­czo­nych han­dlow­ców ofe­ru­je po­moc w do­bo­rze od­po­wied­nie­go roz­wi­ąza­nia. Dla­te­go tych z Pa­ństwa, którym nie uda­ło się do­trzeć na tar­gi, za­pra­sza­my do kon­tak­tu z na­mi­”– pod­su­mo­wu­je Sła­wo­mir Ku­gau­do.