Aktualności

Avar­graf na tar­gach War­saw Pack 2019 – in­no­wa­cyj­ne roz­wi­ąza­nia do pa­ko­wa­nia

Fir­ma Avar­graf po raz ko­lej­ny za­pre­zen­tu­je swo­ją ofer­tę pod­czas Mi­ędzy­na­ro­do­wych Tar­gów Tech­ni­ki Pa­ko­wa­nia i Opa­ko­wań War­saw Pack. Od­by­wać się one będą w dniach od 5 do 7 mar­ca w Ptak War­saw Expo w Na­da­rzy­nie k. War­sza­wy. Na sto­isku nr 36 w ha­li E Avar­graf po­ka­że sze­reg roz­wi­ązań ze swo­jej ofer­ty, w tym de­dy­ko­wa­nych pro­duk­cji opa­ko­wa­nio­wej i po­li­gra­ficz­nej. Pod­czas te­go wy­da­rze­nia świa­to­wą pre­mie­rę będą mia­ły no­we urządze­nia fir­my APR So­lu­tions, której Avar­graf jest wy­łącz­nym dys­try­bu­to­rem w Pol­sce.

Czytaj więcej

Avargraf oraz GUK na Hunkeler Innovationdays 2019

Serdecznie zapraszamy użytkowników introligatorów z Polski na pokaz falcerek firmy GUK podczas Hunkeler Innovationdays, które odbędą się w dniach 25-28.02 w Lucernie. Na stoisku zaprezentowane będą ; Linia falcująca dedykowana do miniaturowych użytków FA 53/10-4-AT MV11/1 Turn & Tab CTM Pick&Pack , wysokowydajna linia potokowa bigująco – falcująca oraz wysokowydajna linia potokowa do kuwertowania (pakowania w koperty) autoSET B4 MB Bäuerle...

Czytaj więcej

AVARGRAF ORAZ HOHNER NA HUNKELER INNOVATIONDAYS 2019

Serdecznie zapraszamy użytkowników i introligatorów z Polski na pokaz maszyn do oprawy twardej firmy Hohner, podczas Hunkeler Innovationsdays, które odbędą się w dniach 25 – 28.02 w Lucernie. Na stoisku Hohner’a znajdzie się Linia do oprawy zeszytowej DIGI – FS 9...

Czytaj więcej

Avargraf oraz Schmedt na Hunkeler Innovationdays 2019

Serdecznie zapraszamy użytkowników i introligatorów z Polski na pokaz maszyn do oprawy twardej firmy Schmedt, podczas Hunkeler Innovations days, które odbędą się w dniach 25 – 28.02 w Lucernie. Na stoisku Schmedt’a znajdzie się Liniia do produkcji okładek - COVER ONE – składająca się maszyny Präzi Case Pro C1, połączonej z wycinarką elastycznych grzbietówek oraz urządzenia Power Tower C1, które zespalało sterowanie wszystkimi w/w urządzeniami oraz ich nastawami, dając dodatkowo możliwość zaczytywania i ustawiania maszyn wedle kodów paskowych...

Czytaj więcej

Światowa premiera nowych urządzeń APR Solutions na stoisku firmy Avargraf podczas targów Warsaw Pack 2019

APR Solutions s.r.l., którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Avargraf, oficjalne zaanonsował wprowadzenie na rynek nowych modeli swoich urządzeń - MAXI. Zostaną one po raz pierwszy zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2019, które będą się odbywać w dniach od 5 do 7 marca w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Avargraf zaprasza tam na stoisko nr 36 w hali E. Nieco później, w dniach 12-14 marca urządzenia będą prezentowane na wystawie CCE International Corrugated & Carton Exhibition, która odbędzie się w Monachium na terenach Munich Trade Fair Center. Firma APR Solutions s.r.l. zaprasza wszystkich zainteresowanych na swoje stoisko nr 928 w hali B6.

Czytaj więcej