Aktualności

Rosnące zainteresowanie maszynami do oprawy kalendarzowej JBI z oferty firmy Avargraf

Firma Avargraf - dostawca nowych i używanych maszyn, a także materiałów poligraficznych – od ponad 20 lat posiada w swoim bogatym portfolio maszyny do oprawy kalendarzowej marki JBI, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem klientów i uznaniem użytkowników na całym świecie, również w Polsce. Doceniają oni przede wszystkim prostotę tych urządzeń, ich duże możliwości, a także wysoką wydajność oraz ich trwałość.

Czytaj więcej

Suk­ces fir­my Avar­graf na tar­gach War­saw Pack 2019

In­no­wa­cyj­ne roz­wi­ąza­nia do pa­ko­wa­nia oraz świa­to­we pre­mie­ry ma­szyn APR So­lu­tions za­pre­zen­to­wa­ne przez fir­mę Avar­graf pod­czas Mi­ędzy­na­ro­do­wych Tar­gów Tech­ni­ki Pa­ko­wa­nia i Opa­ko­wań War­saw Pack 2019, spo­tka­ły się z nie­zwy­kle du­żym za­in­te­re­so­wa­niem od­wie­dza­jących. Avar­graf zo­stał rów­nież wy­różnio­ny na­gro­dą War­saw Pack za półau­to­ma­tycz­ną ma­szy­nę dla ryn­ku tek­tu­ry fa­li­stej i ma­te­ria­łów fo­rex – Ma­xi Athos 160 APR So­lu­tions.

Czytaj więcej

Avar­graf na tar­gach War­saw Pack 2019 – in­no­wa­cyj­ne roz­wi­ąza­nia do pa­ko­wa­nia

Fir­ma Avar­graf po raz ko­lej­ny za­pre­zen­tu­je swo­ją ofer­tę pod­czas Mi­ędzy­na­ro­do­wych Tar­gów Tech­ni­ki Pa­ko­wa­nia i Opa­ko­wań War­saw Pack. Od­by­wać się one będą w dniach od 5 do 7 mar­ca w Ptak War­saw Expo w Na­da­rzy­nie k. War­sza­wy. Na sto­isku nr 36 w ha­li E Avar­graf po­ka­że sze­reg roz­wi­ązań ze swo­jej ofer­ty, w tym de­dy­ko­wa­nych pro­duk­cji opa­ko­wa­nio­wej i po­li­gra­ficz­nej. Pod­czas te­go wy­da­rze­nia świa­to­wą pre­mie­rę będą mia­ły no­we urządze­nia fir­my APR So­lu­tions, której Avar­graf jest wy­łącz­nym dys­try­bu­to­rem w Pol­sce.

Czytaj więcej

Avargraf oraz GUK na Hunkeler Innovationdays 2019

Serdecznie zapraszamy użytkowników introligatorów z Polski na pokaz falcerek firmy GUK podczas Hunkeler Innovationdays, które odbędą się w dniach 25-28.02 w Lucernie. Na stoisku zaprezentowane będą ; Linia falcująca dedykowana do miniaturowych użytków FA 53/10-4-AT MV11/1 Turn & Tab CTM Pick&Pack , wysokowydajna linia potokowa bigująco – falcująca oraz wysokowydajna linia potokowa do kuwertowania (pakowania w koperty) autoSET B4 MB Bäuerle...

Czytaj więcej

AVARGRAF ORAZ HOHNER NA HUNKELER INNOVATIONDAYS 2019

Serdecznie zapraszamy użytkowników i introligatorów z Polski na pokaz maszyn do oprawy twardej firmy Hohner, podczas Hunkeler Innovationsdays, które odbędą się w dniach 25 – 28.02 w Lucernie. Na stoisku Hohner’a znajdzie się Linia do oprawy zeszytowej DIGI – FS 9...

Czytaj więcej