Aktualności

Avargraf rozbudowuje swoje portfolio o nowe automatyczne falcerki MB Bäuerle i już pozyskuje pierwszych klientów

Firma Avargraf - dostawca nowych i używanych maszyn, a także materiałów poligraficznych – po raz kolejny, odpowiadając na oczekiwania klientów, poszerzyła portfolio oferowanych urządzeń. Tym razem do jej oferty dołączyły automatyczne falcerki MB Bäuerle, a jeden z oferowanych modeli – prestigeFOLD NET 52/4 – znalazł niemal od razu pierwszego nabywcę w naszym kraju. Rozmowy dotyczące kolejnych kontraktów sprzedażowych są w toku...

Czytaj więcej

Nowość w ofercie firmy Avargraf: sztance rotacyjne Rollem Insignia

Firma Avargraf - dostawca nowych i używanych maszyn, a także materiałów poligraficznych - rozszerza portfolio rozwiązań dla drukarń. W ostatnim czasie w jej ofercie pojawiły się sztance rotacyjne Insignia, produkowane przez Rollem International. Urządzenia te dedykowane są różnej wielkości drukarniom, zarówno offsetowym jak i cyfrowym.

Czytaj więcej

Rosnące zainteresowanie maszynami do oprawy kalendarzowej JBI z oferty firmy Avargraf

Firma Avargraf - dostawca nowych i używanych maszyn, a także materiałów poligraficznych – od ponad 20 lat posiada w swoim bogatym portfolio maszyny do oprawy kalendarzowej marki JBI, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem klientów i uznaniem użytkowników na całym świecie, również w Polsce. Doceniają oni przede wszystkim prostotę tych urządzeń, ich duże możliwości, a także wysoką wydajność oraz ich trwałość.

Czytaj więcej

Suk­ces fir­my Avar­graf na tar­gach War­saw Pack 2019

In­no­wa­cyj­ne roz­wi­ąza­nia do pa­ko­wa­nia oraz świa­to­we pre­mie­ry ma­szyn APR So­lu­tions za­pre­zen­to­wa­ne przez fir­mę Avar­graf pod­czas Mi­ędzy­na­ro­do­wych Tar­gów Tech­ni­ki Pa­ko­wa­nia i Opa­ko­wań War­saw Pack 2019, spo­tka­ły się z nie­zwy­kle du­żym za­in­te­re­so­wa­niem od­wie­dza­jących. Avar­graf zo­stał rów­nież wy­różnio­ny na­gro­dą War­saw Pack za półau­to­ma­tycz­ną ma­szy­nę dla ryn­ku tek­tu­ry fa­li­stej i ma­te­ria­łów fo­rex – Ma­xi Athos 160 APR So­lu­tions.

Czytaj więcej